Vzdělání

Biochemie a hematologie


Webináře a kurzy pro biochemii a hematologii

Tento třídílný kurz pomůže odborným veterinárním pracovníkům získat základní znalosti, které potřebují k pochopení a interpretaci výsledků hematologických testů u malých zvířat, a to včetně používání automatizovaného hematologického analyzátoru a provádění potvrzujícího krevního nátěru.

Modul 1: Příručka společnosti IDEXX k hematologii: Úvod k hematologii a červeným krvinkám

Modul 2: Příručka společnosti IDEXX k hematologii: Bílé krvinky

Modul 3: Příručka společnosti IDEXX k hematologii: Vyhodnocení destiček a krevního nátěru

 

Tento kurz je navržen tak, aby poskytl obecný přehled o nejčastějších srdečních chorobách psů a koček a jejich vlivu na kardiovaskulární systém.

Základní informace o srdečních chorobách psů a koček

Tento online kurz poskytuje podrobné pokyny k používání biochemického analyzátoru Catalyst Dx®. Začneme tím, že projdeme jednotlivé části analyzátoru, dostupné prezentace a videa a výhody plynoucí z propojení analyzátoru Catalyst Dx s pracovní stanicí IDEXX VetLab®. Naučíte se, jak připravit a analyzovat vzorky plné krve, plazmy, séra a moči a jak zobrazit výsledky pacienta v jedné zprávě. Probereme rovněž řízení kvality a postupy pravidelné údržby, aby vám biochemický analyzátor Catalyst Dx sloužil co nejlépe.

Více informací o analyzátoru Catalyst Dx

 

Infekční choroba


Infekce způsobená parazitem angiostrongylus vasorum

Mapa| Angio Detect

Články

Angio | FeLV/FIV | Parvo

Produkty a služby

Testy SNAP | Referenční laboratoř

Webináře a kurzy pro infekční onemocnění

Další informace týkající se diagnostických schopností určit pankreatitidu u psů.

Klinické příznaky pankreatitidy jsou u psů nespecifické. Nejčastěji hlášenými příznaky bývá zvracení, bolesti v oblasti břicha, anorexie, slabost a dehydratace.

Pankreatitida

Pankreatitida se u psů vyskytuje běžně. Je však obtížné ji diagnostikovat, protože pacienti s tímto onemocněním často vykazují nespecifické klinické příznaky a také z důvodu omezené výkonnosti klasických diagnostických testů.

Ve vážných případech může pankreatitida vést až ke smrti psa. Této výzvy se zhostili dr. Jörg Steiner a dr. David Williams z gastrointestinální laboratoře na univerzitě Texas A&M a k diagnostikování pankreatidy vyvinuli a validovali test imunoreaktivity pankreatické lipázy u psů (cPLI). Sérum cPLI je velmi citlivé a specifické pro pankreatitidu u psů. Na rozdíl od aktivity lipázy v séru není koncentrace cPLI v séru ovlivněna selháním ledvin ani podáním prednisonu.

Do roku 2005 to byl jediný laboratorní test na pankreatitidu psů s tak velkou citlivostí. V tomto roce společnost IDEXX Laboratories vyvinula ve spolupráci s Dr. Williamsem a Dr. Steinerem vylepšenou a snadno dostupnou verzi testu cPLI – test Spec cPL®. Tento nový test nabídl stejné diagnostické výhody jako původní test cPLI, avšak s kratší obratem (TAT). Následně byl v roce 2008 tento test zpřístupněn na platformě SNAP® jako test určený k použití na klinikách.

Etiologie a patogeneze pankreatitidy
Definice

Pankreatitida je zánětlivé onemocnění slinivky břišní, které může být buď akutní (2/3 případů), nebo chronické (1/3 případů) a mírné, nebo závažné. 

Důsledkem pankreatitidy je intrapankreatická aktivace procesů proteolytického a lipolytického rozkládání, které vedou k trávení vlastních tkání slinivky. Vedle zánětlivých procesů poukazují na poškození cév a cévní nekrózu také histologické nálezy.

Mírné případy lze často léčit bez trvalých následků. Existuje však možnost rozvoje do těžké nekrotizující formy [tabulka 1]. Procesy trávení vlastní tkáně mohou se mohou týkat také sousední tkáně a způsobit závažné, vícečetné systémové komplikace se špatnou prognózou. Histologie rozlišuje mezi akutní intersticiální nebo edematickou pankreatitidou a akutní nekrotizující pankreatitidou. Poslední zmíněná mívá většinou závažný průběh s výsledkem smrti. Chronická pankreatitida bude mít buďto fibrotizující průběh se subklinickými příznaky, nebo chronický, recidivující průběh s trvalými či vracejícími se příznaky, jež jsou srovnatelné s akutní pankreatitidou.

Akutní pankreatitida
Chronická pankreatitida
Nastává náhle Déle trvající zánětlivé onemocnění často doprovázené nevratnými změnami slinivky
Zánětlivé onemocnění, které s sebou po léčbě často nenese nezvratné změny Může docházet ke zhoršení, která pak vedou k akutní pankreatitidě
Může vést k chronické pankreatitidě Onemocnění, které lze často zvládnout bedlivým sledováním a dietou
Akutní nekrotizující pankreatitida je život ohrožující onemocnění  

 

Spouštěcí mechanismus pankreatitidy je u psů většinou nejasný. Je však možné identifikovat několik rizikových faktorů [tabulka 2], zdá se, že stav podmiňuje souběžné endokrinní onemocnění, medikace, trauma či šok, věk (střední věk) a rasa (miniaturní knírači a teriéři). Významnou roli hraje také výživa. Strava s vysokým obsahem tuku a tučné „lidské potraviny“ riziko pankreatitidy zřejmě zvyšují.

Rizikové faktory pankreatitidy
Obezita

Cushingův syndrom

Tučná jídla Cushingův syndrom
Gastrointestinální onemocnění Trauma
Epilepsie Duodenogastrický reflux

Hyperlipidemie (u některých plemen vrozená)

Ischémie (šok)

Diabetes mellitus

Léky:

Některá diuretika
Tetracykliny
Sulfonamidy
Thiazid
Azathioprin


Výskyt/prevalence

Skutečná prevalence pankreatitidy u psů je neznámá. Studie pitevních nálezů prokázaly pankreatitidu u 1 % všech vyšetřených psích slinivek. Nedávné důkazy, vyplývající z pitev 200 psů, však naznačují, že stejně jako u lidí zůstává i u psů více než 90 % všech případů pankreatitidy neodhalených.

Příznaky

Klinické příznaky pankreatitidy jsou u psů nespecifické. Nejčastěji hlášenými příznaky bývá zvracení, bolesti v oblasti břicha, anorexie, slabost a dehydratace [tabulka 3]. Bolest břicha je u lidí s pankreatitidou klíčovým klinickým příznakem.

Akutní pankreatitida
(převážně gastrointestinální příznaky)
Chronická pankreatitida
(závažné a opakující se období s):
anorexií (91 % 2),  bolestí,
zvracením (90 % 2),  zvracením,
bolestmi břicha (58 % 2),  průjmem,
průjmem (33 % 2),  slabostí,
slabostí (79 % 2),   
dehydratací (46 % 2),   
horečkou (21 %), šokem,  
diseminovanou intravaskulární koagulací.  
 
Diagnostikování pankreatitidy
Algoritmus pro diagnostikování pankreatitidy u psů

Přesnost SNAP CPL
Korelace se Spec cPL

Pomocí testu Spec cPL bylo měřeno 70 vzorků psího séra. Stejné vzorky byly potom analyzovány pomocí testu SNAP cPLTM. K měření optické hustoty výsledků testu SNAP cPLTM byl pro každodenní přímé porovnání, porovnání napříč dávkami a korelaci s testem Spec cPL použit denzitometr. Výsledky: Naměřené hodnoty z denzitometru vykázaly korelační koeficient 0,92. Důležité je, že žádná z koncentrací cPL vyšších než 400 (tj. „odpovídajících pankreatitidě“) nebyla pomocí testu SNAP cPLTM naměřena jako normální. To bylo potvrzeno ve druhé studii 48 vzorků, kde byla mezi testy SNAP cPLTM a Spec cPL shledána celková korelace 95,8 %.

Čitelnost
Plán studie:
  • Na zařízeních SNAP cPLTM bylo otestováno dvacet vzorků psího séra se známými koncentracemi Spec cPL.
  • Každé zařízení bylo dvakrát vizuálně interpretováno každým ze 14 veterinárních odborníků, jednalo se tedy o celkem 28 pozorování na jeden vzorek (celkem n = 560). Studie byla provedena dvakrát, přičemž n > 1000.
  • Odborní veterinární pracovníci neměli přístup k informacím o koncentracích Spec cPL ve vzorcích.
Výsledky:

Výsledky vykázaly 95% korelaci jak u opatření týkajících se citlivosti, tak u opatření týkajících se specifikace vůči Spec cPL s více než 1 000 naměřenými hodnotami vzorků. Měření denzitometrem bylo prováděno na odlišných vzorcích. Jak lze očekávat, interpretace, které způsobovaly největší potíže, byly v bodě přechodu mezi horní hranicí normálního rozmezí a dolní hranicí zvýšeného rozmezí (viditelné rozdíly v grafu).

Shrnutí a závěry

SNAP cPLTM má 95% korelaci s referenčním laboratorním testem Spec cPL, nejpřesnějším testem, který je v současné době k dispozici pro pankreatitidu u psů.2,8
Společnost IDEXX doporučuje, aby veterináři prováděli na zvířatech test SNAP cPLTM nebo test Spec cPL v referenční laboratoři na psech vykazujících známky zvracení, anorexie, bolestí břicha nebo jiné klinické příznaky pankreatitidy.

Výsledky cPL
Interpretace výsledků testu

Výsledek testu se zobrazí jako barevný bod, který je nutné porovnat s referenčním bodem. Pokud je intenzita barvy bodu vzorku slabší než intenzita barvy referenčního bodu, pak je koncentrace cPL normální. Pokud je intenzita barvy bodu vzorku stejná nebo vyšší než referenční bod, pak je koncentrace cPL abnormální („zvýšená“ nebo „odpovídající pankreatitidě“).

Pokyny k interpretaci pro SNAP cPL

≤ 200 µg/l

koncentrace Spec cPL v séru je v normálním rozmezí

201-399 µg/l pacient může mít zánět slinivky nebo zánětlivé onemocnění slinivky a test Spec cPL® séra by měl být proveden znovu Pokud jsou přítomny klinické příznaky, lečte stav vhodným způsobem a proveďte další diagnostiku s cílem prošetřit další diferenciální diagnózy. Po 1–2 týdnech zopakujte Spec cPL®. Pokud je pes bez příznaků, měl by test být zopakován po 3–4 týdnech.
≥ 400 µg/l odpovídá zánětu slinivky nebo zánětlivému onemocnění slinivky

V tomto online kurzu se veterinární pracovníci naučí identifikovat a porozumět přítomným příznakům a rizikovým faktorům spojeným s pankreatitidou u psů, rozlišit mezi akutní a chronickou pankreatitidou, porozumět výhodám a omezením současných možností diagnostiky a prodiskutují běžné možnosti léčby.

Spustit tento kurz

Tento kurz je navržen tak, aby poskytl obecný přehled o nejčastějších srdečních chorobách psů a koček a jejich vlivu na kardiovaskulární systém.

Spustit tento kurz

Tento třídílný kurz pomůže odborným veterinárním pracovníkům získat základní znalosti, které potřebují k pochopení a interpretaci výsledků hematologických testů u malých zvířat, a to včetně používání automatizovaného hematologického analyzátoru a provádění potvrzujícího krevního nátěru.

Spustit tento kurz

Interní lékařství


Produkty a služby

Testy SNAP | Referenční laboratoř

Webináře a kurzy pro interní medicínu

Pankreatitida se u koček vyskytuje častěji, než si mnoho lékařů uvědomuje. Tento online kurz vám pomůže diagnostikovat a léčit pankreatitidu u koček. Dozvíte se, že pankreatitida u koček se od pankreatitidy u psů velmi liší. Budete také schopni rozpoznat přítomné příznaky a častá souběžně se vyskytující onemocnění. Tento kurz vám pomůže určit, kdy testovat kočku na pankreatitidu a jak protokol implementovat ve vaší praxi. Nakonec se seznámíte s nejnovějšími doporučeními týkajícími se léčby pankreatitidy koček.

Spustit tento kurz

V tomto online kurzu se veterinární pracovníci naučí identifikovat a porozumět přítomným příznakům a rizikovým faktorům spojeným s pankreatitidou u psů, rozlišit mezi akutní a chronickou pankreatitidou, porozumět výhodám a omezením současných možností diagnostiky a prodiskutují běžné možnosti léčby.

Spustit tento kurz

Tento kurz je navržen tak, aby poskytl obecný přehled o nejčastějších srdečních chorobách psů a koček a jejich vlivu na kardiovaskulární systém.

Spustit tento kurz

Tento třídílný kurz pomůže odborným veterinárním pracovníkům získat základní znalosti, které potřebují k pochopení a interpretaci výsledků hematologických testů u malých zvířat, a to včetně používání automatizovaného hematologického analyzátoru a provádění potvrzujícího krevního nátěru.

Spustit tento kurz